Ważne informacje dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

We Włocławku funkcjonuje system „dwupojemnikowy” z podziałem na odpady suche i odpady mokre (rodzaje odpadów, jakie zaliczamy do tych frakcji wyszczególnione są na stronie: www.zbierajselektywnie.pl/selektywna-zbiorka). Zalecamy, aby ulegające biodegradacji odpady kuchenne (resztki i obierki warzyw i owoców, pieczywo, resztki po posiłkach, resztki mięsa i ryb, kości, filtry po kawie, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach) przed wyrzuceniem do brązowego worka lub pojemnika umieścić w torebce foliowej, którą najlepiej jest zawiązać. Takie działanie pozwoli przede wszystkim na uniknięcie nieprzyjemnych zapachów.

Odpady zielone powstające w ogródku na terenie danej nieruchomości, w tym: ścięta trawa, liście, pocięte gałęzie mieszczące się w pojemniku, zwiędłe kwiaty, inne resztki roślin, a także inne odpady mokre ulegające biodegradacji, w tym: zużyte ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne, mokry i zabrudzony papier oraz mokry i zabrudzony karton można wrzucać bezpośrednio do brązowego worka lub pojemnika.Na terenie miasta wzrosła liczba tzw. „gniazd”, czyli ogólnodostępnych pojemników do selektywnej zbiórki plastiku, szkła i makulatury. Obecnie w mieście znajduje się ponad 200 takich punktów i ta liczba będzie systematycznie rosła. Pojemniki na plastik, szkło i makulaturę są dostępne dla wszystkich mieszkańców Włocławka bez względu na to, w jakiej dzielnicy mieszkają. 

Spółka wraz z Urzędem Miasta opracowały nowe harmonogramamy wywozu śmieci. Zostały one podane do publicznej wiadomości na naszej stronie w zakładce Harmonogramy. Do tej pory odpady suche odbierane są zgodnie z harmonogramami, które obowiązywały przed 1 lipca. Odpady mokre odbierane są zgodnie z harmonogramem, który został dołączony do pierwszej partii worków.

Zgodnie z § 6, ust. 2. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek właściciele nieruchomości zapewniają ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach, które nie stanowią utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz są dostępne dla korzystających z tych urządzeń i dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. Ważne jest więc, aby worki lub pojemniki wystawione były w pergolach lub przed posesją.Do chwili, kiedy Urząd Miasta nie dostarczy właścicielowi nieruchomości na piśmie informacji nt. indywidualnego numeru konta bankowego do wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

opłaty należy uiszczać na numer rachunku bankowego:

52 1020 5170 0000 1102 0126 9992 (PKO BP)

W tytule przelewu proszę napisać:
„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości,
adres nieruchomości”.

Za wywóz śmieci można także płacić w kasach Urzędu Miasta na Zielonym Rynku (parter) w dniach: Poniedziałek, Środa, Czwartek godz. 7.45 - 15.30, Wtorek 7.45 - 16.00, Piątek 7.45 - 15.00.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta opłat należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. PIERWSZA WPŁATA POWINNA BYĆ UISZCZONA O 10 lipca 2013 r

 
 
 

 Problem śmieci dotyka każdego z nas bez wyjątku, gdyż żyjemy, a co za tym idzie wytwarzamy śmieci. Wytwarzamy śmieci więc oczywistym jest, że musimy ponosić koszty ich usuwania. Często nie kryjemy oburzenia, że jest brudno w miejscach publicznych czy rekreacyjnych i że środowisko jest zanieczyszczone. A dlaczego się tak dzieje? Obecnie niemalże na każdym kroku spotykamy się z próbą oszczędzenia pieniędzy. Niestety nie oszczędzamy środowiska, w którym żyjemy. Wyrzucamy więc śmieci do lasu, przy drodze i tym samym tworzymy dzikie wysypiska.

Dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To największa i najbardziej rewolucyjna ze zmian w ustawie zwanej dalej „ustawą o czystości”, której celem jest przeprowadzenie reformy w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwagi na konieczność ujęcia całego, stale zwiększającego się strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych i bezpiecznego ich unieszkodliwiania.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła zasadniczą zmianę polegającą na przejęciu od dnia 1 lipca 2013 r., przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach. Oznacza to, że w nowym systemie postępowania z odpadami komunalnymi Gmina Miasto Włocławek obligatoryjnie przejmie odpowiedzialność za odpady i system ich zagospodarowania.

Zadaniem reformy jest przede wszystkim:

  • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
  • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,
  • zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyclingu, oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie,
  • całkowite wyeliminowanie dzikich wysypisk, w tym zmniejszenie zanieczyszczenia lasów, przydroży i terenów rekreacyjnych,
  • prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez włascicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w  ramach których  prowadzone będa wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W nowym systemie, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2013 r., funkcjonuje opłata, tzw. „opłata śmieciowa” lub „podatek śmieciowy”. Opłata będzie ponoszona przez właścicieli nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Włocławek za świadczone usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania każdej ilości odpadów komunalnych. Opłata ma być świadczeniem publiczno - prawnym o charakterze powszechnym. Gmina będzie wyłaniać przedsiębiorcę , który będzie świadczył usługę odbioru odpadów od mieszkańców na obszarze gminy, w drodze przetargu.

Do 30 czerwca 2013 r., obowiązywały dotychczasowe umowy cywilno-prawe z przedsiębiorcami na odbieranie odpadów komunalnych i nie było obowiązku wnoszenia opłaty do gminy. Po tym terminie, tj. od dnia 1 lipca 2013 r., zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, w którym za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczają jedną podstawową stawkę. Jednakże, osoby segregujące śmieci na tzw. frakcje „suchą” i „mokrą” zapłacą niższe rachunki.

Gmina Miasto Włocławek w ramach systemu zapewni odbieranie oraz właściwe i bezpieczne dla środowiska zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość selektywnego ich zbierania poprzez ustawienie odpowiednio oznakowanych pojemników przy Osiedlowych Punktach Gromadzenia Odpadów oraz stworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem