Zbiórka mebli

 HARMONOGRAM ODBIORU MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH BEZPOŚREDNIO Z TERENU PRZYLEGAJĄCEGO DO DANEJ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

 Zgodnie z przepisami zawartymi w akcie prawa miejscowego tj. Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/91/2016 Rady Miasta  Włocławek z dnia 07 lipca 2016r.:

 Meble i odpady wielkogabarytowe wytworzone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w roku, wg harmonogramu, który zostanie podany do publicznej wiadomości, w miejscach wyznaczonych przez Gminę Miasto Włocławek”.

W związku z powyższym, Wydział Gospodarki Miejskiej  informuje, iż w następujących dniach:

  • 22 kwietnia 2017r.,  w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle MICHELIN i ZAWIŚLE;
  • 29 kwietnia 2017r., w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle POŁUDNIE;
  • 06 maja 2017r., w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD,  osiedle KAZIMIERZA WIELKIEGO oraz WSCHÓD I RYBNICA;
  • 13 maja 2017r., w godz. od 6:00 do 15:00  – osiedle ŚRÓDMIEŚCIE;

odbywać się  będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli z terenu Miasta Włocławka, wg. załączonego poniżej harmonogramu objazdu ulic.

 Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem ww. odpadów zgodnie z załączonym harmonogramem odbioru.

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wystawiają ww. odpady bezpośrednio przed  swoją posesję, natomiast mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się zbiórki odpadów komunalnych /tzw. pergole/, właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Mieszkańcy, którzy nie wystawią ww. odpadów w wyznaczonym terminie mogą je dostarczyć  bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1800  i w soboty od 900 do 1400 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) i od 900 do 1600 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik).

Mieszkańcy Gminy Miasto Włocławek mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK  odpady problemowe pochodzące  z gospodarstw domowych z nieruchomości zamieszkałych, typu: zużyty sprzęt elektryczny   i elektroniczny,  papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

Właściciele nieruchomości mogą również  zamówić odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych  na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej i działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów.

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych odbiorów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaplanowane na 2017 rok będzie można znaleźć na stronie internetowej www.zbierajselektywnie.pl oraz www.wloclawek.pl.