Złóż deklarację

Deklarację składa się w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 Biuro Obsługi Mieszkańców - parter.

UWAGA! DEKLARACJĘ SKŁADA TYLKO I WYŁĄCZNIE:

 • WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI LUB
 • UŻYTKOWNIK WIECZYSTY LUB
 • JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU LUB
 • INNE PODMIOTY WŁADAJĄCE NIERUCHOMOŚCIĄ

Deklarację składa się w terminach określonych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości byli obowiązani złożyć w terminie do dnia 15 maja br. Decyzją Prezydenta Miasta Włocławek termin został przedłużony do 24 maja 2013 roku.

Obecnie deklaracje należy składać w ciągu 14 dni od:

 • zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
 • chwili powstania na danej nieruchomości odpadów
 • chwili zmiany ilości osób zamieszkałych
 • zmiany wysokości ustalonych stawek

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości deklaruje, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja nie jest prowadzone żadne gospodarstwo domowe, składa dodatkowo oświadczenie potwierdzające ten stan.

Tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 • format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC, ODT, PDF, XML
 • deklaracja jest przesyłana z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL)
 • deklaracja jest opatrywana:

- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) albo

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

ZALOGUJ SIĘ W ePUAP