Akty prawne

PRAWO KRAJOWE

PRAWO MIEJSCOWE NIEOBOWIĄZUJĄCE

PRAWO MIEJSCOWE OBOWIĄZUJĄCE

Uchwała nr IV/44/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 391)

Uchwała nr XXXIV/123/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek

Uchwała nr XXXII/86/2017 z dnia 22.06.2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXII/85/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22.06.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XXXII/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22.06.2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek

Uchwała nr XXXV/90/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Uchwała nr XXXVII/120/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Włocławek

Uchwała nr XXX/6/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała nr XXII/89/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 07 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi

Uchwała nr XXII//90/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 07 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XX/27/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek

Uchwała nr XX/28/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XX/29/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała nr XX/30/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XX/31/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała nr XX/32/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej