Dla przedsiębiorców

WPIS DO DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Przedsiębiorca, który odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do działalności regulowanej w gminie na terenie której, zamierza świadczyć usługi. Wpisu do rejestru, oraz zmiany w rejestrze dokonuje Prezydent Miasta Włocławek na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • numer identyfikacyjny regon (REGON)
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9b, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymaga uzyskania zezwolenia, które w drodze decyzji udziela Prezydent Miasta Włocławek.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje przedsiębiorca
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
 • określenie terminu podjęcia działalności
 • przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość stacji zlewnych do odbioru nieczystości ciekłych

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek za ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

WZÓR WNIOSKU (do pobrania)

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Zgodnie z art. 9n oraz art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do sporządzania oraz przekazania Prezydentowi Miasta półrocznych sprawozdań (do końca miesiąca następnego po półroczu).

Wzory sprawozdań podane są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. "w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi".

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Włocławek zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Machnaczu, której zarządzającym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r., RZUOK w Machnaczu stał się Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu 4 – włocławskiego obejmującego 238 936 mieszkańców, w tym mieszkańców Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 3 ust. 9c. Ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250.), publikujemy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki , o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.