KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE MIASTA WŁOCŁAWEK

Szanowni Państwo,

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, nakładająca na wszystkie gminy obowiązek wprowadzenia wielu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisami ww. ustawy, samorządy mają rok na wprowadzenie zmian, w Gminie Miasto Włocławek będą one obowiązywały od 1 kwietnia 2020 r.

Rada Miasta Włocławek podjęła na sesji w dniu 3 marca 2020 r. pakiet uchwał regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Miasta Włocławek, których treść jest dostępna na stronie: www.bip.um.wlocl.pl

 1. Uchwała nr XX/27/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek,
 2. Uchwała nr XX/29/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
 3. Uchwała nr XX/32/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 4. Uchwała nr XX/28/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. Uchwała nr XX/31/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 6. Uchwała nr XX/30/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych ww. uchwałami należą:

 1. Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 kwietnia 2020 r. będzie obowiązywać nowa metoda naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych - "od osoby" - stanowiąca iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która wynosić będzie 28,00 zł miesięcznie od osoby,
 2. Obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów komunalnych - od 1 kwietnia 2020 r. mieszkańcy nie mają już możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Skutkiem niedopełnienia tego obowiązku będzie konieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawowej, tj. 56,00 zł miesięcznie od osoby,
 3. Określenie warunków uznania, że odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny – od 1 kwietnia 2020 r. dopuszczalne zanieczyszczenie odpadów zbieranych selektywnie oraz zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych innym rodzajem odpadów nie może przekroczyć poziomu: 10% - w przypadku papieru; 10% - w przypadku metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; 10% - w przypadku szkła; 10% - w przypadku bioodpadów; 20% - w przypadku zmieszanych (niesegregowanych) odpadów, liczone w odniesieniu do pojemności pojemnika lub worka,
 4. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – od 1 kwietnia 2020 r. właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarują wykorzystywanie przydomowych kompostowników zwolnieni będą z opłaty w wysokości 4 zł miesięcznie od osoby,
 5. Limity ilościowe w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - od 1 kwietnia 2020 r. ustanawia się limity następujących rodzajów selektywnie zbieranych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych: zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości nieprzekraczającej 4 szt. liczonych od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy; odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 metra sześciennego na gospodarstwo domowe na każdy rok kalendarzowy,
 6. Zmiana wzoru deklaracji - właściciele nieruchomości (w przypadku zabudowy jednorodzinnej - osoby fizyczne; w przypadku zabudowy wielolokalowej - osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości) będą musieli złożyć korektę deklaracji na nowym druku (dotyczy litery B pkt 2 druku deklaracji - zmiana danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Korektę deklaracji należy składać w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r. Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana będzie po raz pierwszy, to należy ją złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (dotyczy litery B pkt 1 druku deklaracji - pierwsza deklaracja).

W okresie epidemii korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub pierwszą deklarację należy składać:

 • drogą pocztową na adres Urzędu
 • w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Składany drogą elektroniczną dokument należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
 • za pośrednictwem urn wystawionych w wybranych szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek, w godzinach 7.30-14.00
 • za pośrednictwem urny wystawionej w holu Urzędu Miasta Włocławek na Zielonym Rynku, w godzinach: 7:30-14:00

Druk deklaracji jest dostępny od 1 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej: www.zbierajselektywnie.pl/zloz-deklaracje oraz w wybranych szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek.


ADRESY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, W KTÓRYCH MOŻNA POBRAĆ I ZŁOŻYĆ DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ŚRÓDMIEŚCIE
- Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Cyganka 6
- Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Starodębska 21B

ZAZAMCZE
- Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Promienna 15
- Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Hutnicza 5/7

POŁUDNIE
- Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3
- Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Gałczyńskiego 9A
- Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wiejska 29

KAZIMIERZA WIELKIEGO
- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żytnia 47
- Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Papieżka 89

ZAWIŚLE
- Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Willowa 8

MICHELIN
- Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Szkolna 13