RIPOK

Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest zobowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami - http://www.kujawsko-pomorskie.pl

Gmina Miasto Włocławek, zgodnie z ww. planem gospodarki odpadami mieści się w granicach regionu 8. Instalacją podstawową dla naszej gminy jest instalacja mieszcząca się w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, natomiast zastępczymi instalacjami są instalacje w Inowrocławiu i/lub w Lipnie.

Instalacja w Machnaczu gm. Brześć Kujawski jest instalacją zarządzaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. i oddaną do eksploatacji w kwietniu 2001 roku.

 • budynek socjalno-wagowy
 • kwatera skladowiska
 • waga
 • widok na kwatere skladowiska
 • widok z kwatery

W projekcie technologicznym RIPOK zaprojektowano wyposażenie instalacji jako instalację segregacji zmieszanych odpadów komunalnych suchych (gromadzonych w systemie dwupojemnikowym) dalej jako instalacja wspomagająca gromadzenie wielopojemnikowe.

Zgodnie z projektem instalacja została wyposażona w:

 • Sekcję segregacji zmieszanych odpadów komunalnych
 • Sekcję doczyszczania odpadów organicznych do kompostowania
 • Kompostownię

W instalacji zastosowano nowoczesną technologię dostosowaną do potrzeb regionu. Linie wchodzące w skład poszczególnych sekcji mają charakter uniwersalny i zachowują zdolność do przyjęcia zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i przyjęcia odpadów pochodzących z dualnej segregacji odpadów u źródła na frakcję mokrą i suchą.

Zdolność przerobowa zakładu wynosi 49000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych.

Efektem funkcjonowania RIPOK jest:

1. Odzysk surowców wtórnych typu:

 • tworzywa sztuczne (folia, PET, opakowania po chemii gospodarczej)
 • makulatura
 • złom stalowy
 • złom aluminiowy
 • opakowania wielomateriałowe
 • szkło
 • odpady problemowe

2. Produkcja kompostu

3. Odzysk odpadów problemowych

4. Minimalizacja odpadów balastowych deponowanych na składowisku

 • hala sortowania odpadow
 • kabina sortownicza
 • mobilna linia sortownicza
 • prasa hydrauliczna
 • rozladunek odpadow
 • surowce wtorne - PET
 • surowce wtorne - makulatura

ODZYSK I ZAGOSPODAROWANIE BIOGAZU

Na wysypisku w RZUOK w Machnaczu znajduje się instalacja do ujęcia oraz gospodarczego wykorzystania biogazu składowiskowego. W skład instalacji wchodzą:

 1. Studnie odgazowania dostosowane do poboru biogazu z odpadów składowanych od roku 1995 w starej niecce
 2. Instalacja gazociągów zbiorczych oraz przesyłowych
 3. Stanowisko spalania biogazu z pochodnią
 4. Generator prądu wraz z blokiem cieplnym

W wyniku spalania biogazu składowiskowego w generatorze prądu wytwarzana jest energia cieplna oraz energia elektryczna. Energia elektryczna wykorzystywana jest do zasilania urządzeń RZUOK. Natomiast ciepło odpadowe powstające jako produkt uboczny w generatorze prądu, kierowane jest do bloku cieplnego i dalej jako czynnik grzewczy kierowany jest do sieci grzewczych w obiektach RZUOK oraz do tuneli foliowych. Nadmiar biogazu, który nie zostanie wykorzystany w generatorze prądu jest spalany w pochodni.

Celem zagospodarowania ciepła produkowanego w generatorze prądu, na terenie zakładu wybudowano dwa tunele foliowe w których odbywa się produkcja roślin ozdobnych, które sprzedawane są na rynku lokalnym.

Na wysypisku w RZUOK w Machnaczu znajduje się instalacja do ujęcia oraz gospodarczego wykorzystania biogazu składowiskowego. W skład instalacji wchodzą:

 1. Studnie odgazowania dostosowane do poboru biogazu z odpadów składowanych od roku 1995 w starej niecce
 2. Instalacja gazociągów zbiorczych oraz przesyłowych
 3. Stanowisko spalania biogazu z pochodnią
 4. Generator prądu wraz z blokiem cieplnym

W wyniku spalania biogazu składowiskowego w generatorze prądu wytwarzana jest energia cieplna oraz energia elektryczna. Energia elektryczna wykorzystywana jest do zasilania urządzeń RZUOK. Natomiast ciepło odpadowe powstające jako produkt uboczny w generatorze prądu, kierowane jest do bloku cieplnego i dalej jako czynnik grzewczy kierowany jest do sieci grzewczych w obiektach RZUOK oraz do tuneli foliowych. Nadmiar biogazu, który nie zostanie wykorzystany w generatorze prądu jest spalany w pochodni.

Celem zagospodarowania ciepła produkowanego w generatorze prądu, na terenie zakładu wybudowano dwa tunele foliowe w których odbywa się produkcja roślin ozdobnych, które sprzedawane są na rynku lokalnym.

 • budynek generatora pradu
 • tunele foliowe
 • uprawa roslin ozdobnych