Stawki opłat

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia, że w dniu 09 czerwca 2020 r. Rada Miasta Włocławek podjęła Uchwałę Nr XXIII/79/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2020 r. poz. 3082).

Nowa stawka obowiązuje od 1 lipca 2020 r. i wynosi 25 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Wyżej wymieniona wysokość stawki dotyczy wszystkich mieszkańców gminy. Termin płatności nie uległ zmianie. Opłatę za śmieci uiszczamy po miesiącu, który upłynął. To oznacza, że pierwszą opłatę w zmienionej stawce uiszczamy za miesiąc lipiec, w terminie do 10 sierpnia 2020 r.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Miasta Włocławek, w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji, w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

UWAGA: Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.