Stawki opłat

W jaki sposób możesz zaoszczędzić pieniądze?

Wystarczy, by zadeklarować, a następnie oczywiście przestrzegać selektywnej zbiórki odpadów.

We Włocławku jest podział na 16 stawek opłat.

CENNIK

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia, że w dniu 20 grudnia 2018 r. Rada Miasta Włocławek podjęła Uchwałę Nr IV/44/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 391).

Nowe stawki obowiązują od 1 lutego 2019r.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lutego 2019r. roku są następujące:

I. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej:

 1. gospodarstwo domowe jednoosobowe -34,00 zł miesięcznie;
 2. gospodarstwo domowe dwuosobowe - 65,00 zł miesięcznie;
 3. gospodarstwo domowe trzyosobowe -94,00 zł miesięcznie;
 4. gospodarstwo domowe czteroosobowe i powyżej - 120,00 zł miesięcznie.

II. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 1. gospodarstwo domowe jednoosobowe - 17,00 zł miesięcznie;
 2. gospodarstwo domowe dwuosobowe -33,00 zł miesięcznie;
 3. gospodarstwo domowe trzyosobowe - 47,00 zł miesięcznie;
 4. gospodarstwo domowe czteroosobowe i powyżej - 60,00 zł miesięcznie.

III. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej:

 1. gospodarstwo domowe jednoosobowe - 30,00 zł miesięcznie;
 2. gospodarstwo domowe dwuosobowe - 58,00 zł miesięcznie;
 3. gospodarstwo domowe trzyosobowe - 83,00 zł miesięcznie;
 4. gospodarstwo domowe czteroosobowe i powyżej - 106,00 zł miesięcznie.

IV. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 1. gospodarstwo domowe jednoosobowe - 15,00 zł miesięcznie;
 2. gospodarstwo domowe dwuosobowe - 29,00 zł miesięcznie;
 3. gospodarstwo domowe trzyosobowe - 42,00 zł miesięcznie;
 4. gospodarstwo domowe czteroosobowe i powyżej - 53,00 zł miesięcznie.

Wyżej wymienione wysokości stawek dotyczą wszystkich mieszkańców gminy. Termin płatności nie uległ zmianie. Opłatę za śmieci uiszczamy po miesiącu, który upłynął. To oznacza, że pierwszą opłatę w zmienionej stawce uiszczamy za miesiąc luty, w terminie do 10 marca 2019 r.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Miasta Włocławek, w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji, w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

UWAGA: Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Dlaczego tyle zapłacimy za wywóz śmieci?

Nowelizacja ustawy znacznie rozszerzyła możliwości kształtowania wysokości i sposobu ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy. Ustawodawca zniósł poprzednie zapisy, które nie pozwoliły gminom na różnicowanie stawek opłat w stosunku do różnych nieruchomości.

Ustawodawca dopuszcza cztery metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

- w myśl art. 6j, ust. 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przedmiotowa opłata może stanowić iloczyn stawki opłaty oraz:

 1. Liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
 2. Ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
 3. Powierzchni lokalu mieszkalnego

- zgodnie z art. 6j, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jednak zgodnie z zapisem ust. 2a rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.

Ponadto, rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat.

Z analizy każdej z czterech metod określonych w znowelizowanej ustawie wynika, iż obecnie optymalną dla miasta Włocławek jest metoda od gospodarstwa domowego. Dodatkowo, zastosowano podział na gospodarstwa domowe 1, 2, 3 i 4-osobowe. Gospodarstwa domowe, w których mieszka powyżej 4 osób będą wnosiły opłatę taką, jak gospodarstwa czteroosobowe. Proponując wprowadzenie takiego systemu kierowano się sytuacją rodzin wielodzietnych oraz osób, które mają niewielkie dochody.

W myśl art. 6j, ust. 2a, ustawodawca dał możliwość gminom różnicować stawki opłaty, m.in. w zależności od rodzaju zabudowy. Dlatego w uchwale przewiduje się inne stawki opłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych i jednorodzinnych. Z analizy wynika, iż koszt odbioru i transportu odpadów od właścicieli nieruchomości wielolokalowych jest niższy niż w przypadku odbioru z domków jednorodzinnych. Różnica ta wynika przede wszystkim z rodzajów i pojemności pojemników w obu typach zabudowy oraz większej koncentracji rozstawionych pojemników w zabudowie wielolokalowej. Co za tym idzie samochód odbierający odpady komunalne przejeżdża mniej kilometrów oraz relatywnie krócej pracuje.

Zgodnie z art. 6k, ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) rada gminy ma obowiązek ustalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również określić niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zastosowanie niższych stawek opłaty dla właścicieli nieruchomości zbierających odpady w sposób selektywny ma stanowić instrument ekonomiczny, który na pewno zachęci do zbierania odpadów w ten sposób.

Ponadto należy pamiętać, że Gmina Miasto Włocławek jest zobowiązana osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; a także osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Ustawowo, gminy zostały zobowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: - do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Do wyliczenia ww. stawek opłat zastosowano kalkulację, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), czyli wzięto pod uwagę:

 1. Liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę
 2. Ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych
 3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r, ust. 2
 4. Przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina musi pokryć wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują następujące składniki:

 1. Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 2. Koszty stworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 3. Koszty obsługi administracyjnej systemu

Ponadto, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryje koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Nowy model opłaty bazuje na średniej ważonej wysokości opłaty oraz efektywnej stawce na jednego mieszkańca, która maleje wraz z wielkością gospodarstwa domowego w danym lokalu mieszkalnym.