Z ekologią na Ty

Czy wiesz...

 • Ile wynosi orientacyjny czas rozkładu odpadów?
Ręcznik papierowy 2 tygodnie 
Resztki jedzenia 2 miesiące  
Papier 6 miesięcy    
Dykta 2 lata                
Guma do żucia 5 lat                      
Niedopałek papierosa 5 lat                      
Nylon 35 lat                          
Styropianowy kubek 50 lat                            
Gumowa podeszwa 65 lat                              
Metalowa konserwa 80 lat                                 
Puszka 160 lat                                      
Plastikowa butelka 500 lat                                                  
 • Polacy produkują rocznie około 10 milionów ton odpadów komunalnych i około 130 milionów ton odpadów przemysłowych
 • Wytwarzamy między 250 a 300 kg odpadów na mieszkańca, w zależności od regionu
 • Gdyby z odpadów zgromadzonych w Polsce usypać górę, to rozciągała by się ona na długości kilometra i miała wysokość 2 razy większą niż Mont Everest
 • Przeciętny Europejczyk zużywa 200 l wody w ciągu jednego dnia, Amerykanin aż 400 l. Mieszkańcy najuboższych krajów Afryki mogą liczyć zaledwie na 5 l – tyle, ile wykorzystujemy przy jednym pociągnięciu za spłuczkę w toalecie

MYĆ CZY NIE MYĆ oto jest pytanie...

Wiele osób obawia się segregowania między innymi ze względu na konieczność mycia wykorzystanych opakowań. BZDURA!

Ustawodawca nie narzuca konieczności mycia opakowań przed ich wyrzuceniem. Opakowania i tak są myte przed ich ponownym przetworzeniem. Bardziej należałoby polegać na zdrowym rozsądku. Na pewno nie wolno wyrzucać opakowań z zawartością, bo zawierają z pewnością frakcje, które należy oddzielić. Ponadto odpady "suche" są odbierane z mniejszą częstotliwością, niż odpady mokre, dlatego trzeba pomyśleć o własnym zdrowiu, o sąsiadach... czy wyrzucone odpady nie zaczną fermentować stając się źródłem konfliktów sąsiedzkich, pożywką dla robactwa czy źródłem epidemii.

Każdego dnia rośnie góra śmieci. Im większa góra, tym większe obciążenie dla naszego portfela. Portfela gminy, a co za tym idzie każdego obywatela. A czy musimy tak śmiecić?

Może zacznijmy od tego co to jest "śmieć"?

Śmieć, to odpad. Już w potocznym tego słowa znaczeniu, gdy mówimy o odpadach, to mamy na myśli coś bezużytecznego. I tak właśnie jest. Jednak nie każdy bezużyteczny dla nas przedmiot stanowi odpad w rozumieniu gospodarki odpadami. To tak jak stary sweterek, może już nam się nie podoba, ale może posłużyć innej osobie. Taki sam los może podzielić plastikowa butelka i przeczytana gazeta. W tej chwili wyrzucamy wszystko. Nikt z naszych śmieci nie korzysta, a może to być żyła złota.. na pokolenia! Segregacja spowoduje zmniejszenie faktycznych odpadów, a co za tym idzie kosztów ich składowania. Z materiałów dających się wykorzystać powstaną nowe produkty z korzyścią dla środowiska.

Ktoś spyta, a jak to się ma do mojego portfela?

Właśnie taka segregacja ma na celu zmniejszenie kosztów dla każdego gospodarstwa. Już na wstępie zachęcamy do takich działań poprzez zróżnicowaną stawkę. Sam się zastanów, czy warto płacić mniej.

Akcja ECOSZYK

Kampania Ekoszyk promuje zrównoważoną konsumpcję a w szczególności zrównoważone zakupy.

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 21)

Art. 17. Wprowadza się następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami:

 1. Zapobieganie powstawaniu odpadów
 2. Przygotowywanie do ponownego użycia
 3. Recykling
 4. Inne procesy odzysku
 5. Unieszkodliwianie

Art. 18:

 1. Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia
 2. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi
 3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku
 4. Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny
 5. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać
 6. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3
 7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku

Art. 19. Organy administracji publicznej, w zakresie swojej właściwości, podejmują działania wspierające ponowne użycie i przygotowanie do ponownego użycia odpadów, w szczególności:

 1. Zachęcając do tworzenia i wspierając sieci ponownego wykorzystania i napraw
 2. Stwarzając zachęty ekonomiczne
 3. Jednostki sektora finansów publicznych stosują kryteria ponownego użycia lub przygotowania do ponownego użycia odpadów przy udzielaniu zamówień publicznych, o ile ponowne użycie lub przygotowanie do ponownego użycia odpadów jest możliwe.