Zbiórka mebli

HARMONOGRAM ODBIORU MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH BEZPOŚREDNIO Z TERENU PRZYLEGAJĄCEGO DO DANEJ NIERUCHOMOŚCI.

Zgodnie z przepisami zawartymi w akcie prawa miejscowego tj. Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/27/2020 Rady Miasta  Włocławek z dnia 03 marca 2020r. ze zm.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny wytworzone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w roku, wg harmonogramu, który zostanie podany do publicznej wiadomości, w miejscach wyznaczonych przez Gminę Miasto Włocławek.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem ww. odpadów zgodnie z załączonym harmonogramem odbioru. Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się meble, szafy, łóżka, krzesła, stoły, komody, pralki, lodówki, kuchenki i tym podobne. W czasie zbiórki nie należy wystawiać odpadów pobudowlanych, zielonych ani opon.

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wystawiają ww. odpady bezpośrednio przed  swoją posesję, natomiast mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców, zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się obecne zbiórki odpadów komunalnych. Odpady wielkogabarytowe zostaną zabrane tylko w przypadku ich zdeponowania przed posesją lub przy ogólnodostępnej pergoli śmietnikowej, jeżeli będzie możliwy bezpośredni do niej dojazd pojazdem specjalnym - śmieciarką. Pracownicy spółki PGK „Saniko” nie zbierają odpadów z posesji ani z pergol śmietnikowych, znajdujących się na terenach zamkniętych. Za odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru odpowiada właściciel/zarządca posesji.

W związku z powyższym, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji ustalił termin zbiórki:

  • 04 Września 2021r.,  w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ŚRÓDMIEŚCIE
  • 11 Września 2021r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle POŁUDNIE
  • 18 Września 2021r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle KAZIMIERZA WIELKIEGO oraz WSCHÓD I RYBNICA
  • 25 Września 2021r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD
  • 02 Października 2021r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle MICHELIN, ZAWIŚLE

Mieszkańcy, którzy nie wystawią ww. odpadów w wyznaczonym terminie mogą je dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 17:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) i od 9:00 do 16:00 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik).

Mieszkańcy Gminy Miasto Włocławek mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK  odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych z nieruchomości zamieszkałych, typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych odbiorów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie można znaleźć na stronie internetowej: www.zbierajselektywnie.pl oraz www.wloclawek.pl