Zbiórka mebli

HARMONOGRAM ODBIORU MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH BEZPOŚREDNIO Z TERENU PRZYLEGAJĄCEGO DO DANEJ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

Zgodnie z przepisami zawartymi w akcie prawa miejscowego tj. Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/84/2017 Rady Miasta  Włocławek z dnia 22 czerwca 2017r. ze zm.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny wytworzone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w roku, wg harmonogramu, który zostanie podany do publicznej wiadomości, w miejscach wyznaczonych przez Gminę Miasto Włocławek.

W związku z powyższym, Wydział Gospodarki Miejskiej informuje, iż w następujących dniach:

  • 5 października 2019r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ŚRÓDMIEŚCIE;
  • 12 października 2019r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle POŁUDNIE;
  • 19 października 2019r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ZAZAMCZE;
  • 19 października 2019r., w godz. od 6:00 do 15:00 - ZACHÓD;
  • 19 października 2019r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle KAZIMIERZA WIELKIEGO;
  • 19 października 2019r., w godz. od 6:00 do 15:00 - WSCHÓD I RYBNICA;
  • 26 października 2019r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle MICHELIN;
  • 26 października 2019r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ZAWIŚLE;

odbywać się będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli z terenu Miasta Włocławka, wg. załączonego poniżej harmonogramu objazdu ulic.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem ww. odpadów zgodnie z załączonym harmonogramem odbioru.

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wystawiają ww. odpady bezpośrednio przed  swoją posesję, natomiast mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się zbiórki odpadów komunalnych /tzw. pergole/, właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Mieszkańcy, którzy nie wystawią ww. odpadów w wyznaczonym terminie mogą je dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) i od 9:00 do 16:00 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik).

Mieszkańcy Gminy Miasto Włocławek mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK  odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych z nieruchomości zamieszkałych, typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

Właściciele nieruchomości mogą również  zamówić odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych  na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej i działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów.

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych odbiorów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaplanowane na 2019 rok będzie można znaleźć na stronie internetowej: www.zbierajselektywnie.pl oraz www.wloclawek.pl