Zbiórka mebli

HARMONOGRAM ODBIORU MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH BEZPOŚREDNIO Z TERENU PRZYLEGAJĄCEGO DO DANEJ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

Zgodnie z przepisami zawartymi w akcie prawa miejscowego, tj. Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek przyjętym uchwałą nr XXXII/84/2017 Rady Miasta  Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. ze zm.:

 Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny wytworzone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w roku, wg harmonogramu, który zostanie podany do publicznej wiadomości, w miejscach wyznaczonych przez Gminę Miasto Włocławek”.

W związku z powyższym, Wydział Gospodarki Miejskiej  informuje, iż w następujących dniach:

  • 06 października 2018r.,  w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ŚRÓDMIEŚCIE;
  • 13 października 2018r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle POŁUDNIE;
  • 20 października 2018r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD

                                                                                     osiedle KAZIMIERZA WIELKIEGO

                                                                                      oraz WSCHÓD I RYBNICA;

  • 27 października 2018r., w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle MICHELIN i ZAWIŚLE;

 odbywać się  będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli z terenu Miasta Włocławka, wg załączonego poniżej harmonogramu objazdu ulic.

 Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem ww. odpadów zgodnie z załączonym harmonogramem odbioru.

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wystawiają ww. odpady bezpośrednio przed  swoją posesję, natomiast mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się zbiórki odpadów komunalnych /tzw. pergole/, właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Mieszkańcy, którzy nie wystawią ww. odpadów w wyznaczonym terminie mogą je dostarczyć  bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1800 i w soboty od 900 do 1400 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) i od 900 do 1600 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik).

Mieszkańcy Gminy Miasto Włocławek mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK  odpady problemowe pochodzące  z gospodarstw domowych z nieruchomości zamieszkałych, typu: zużyty sprzęt elektryczny   i elektroniczny,  papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

Właściciele nieruchomości mogą również  zamówić odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych  na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej i działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów.

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych odbiorów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaplanowane na 2018 rok będzie można znaleźć na stronie internetowej www.zbierajselektywnie.pl oraz www.wloclawek.pl