Wyślij e-mail

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z § 5. uchwały Nr XXII/88/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 07 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016r., poz. 2642)

§ 5

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług zarówno przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, reklamacja winna być złożona w Urzędzie Miasta Włocławek niezwłocznie w jednej z poniższych form:

1) pisemnej;

2) mailowej (powyżej);

3) ustnej - do protokołu.

2. Dane kontaktowe do składania reklamacji w sposób określony w ust. 1 znajdują się na stronie internetowej www.zbierajselektywnie.pl

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

4. Reklamacja wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu powinna być podpisana przez wnoszącego, a protokół przez pracownika, który go sporządził.

5. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

6. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni, w przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej wymagającej dodatkowego wyjaśnienia wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

Uchwała Nr XXII/88/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 07 lipca 2016 r.