Wydrukuj tę stronę

Złóż deklarację

Uwaga!

Informujemy, że w okresie organizacji oraz przebiegu wyborów na Prezydenta RP tj. od 24 czerwca 2020r. urny, do których można wrzucać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składane przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek, będą niedostępne.


Pobierz załączniki:

- druk deklaracji aktywny od 1 lipca 2020 r. (nowy druk deklaracji) -> kliknij aby pobrać w formacie PDF
- druk deklaracji aktywny od 1 lipca 2020 r. (nowy druk deklaracji) -> kliknij aby pobrać w formacie DOC

- przykładowy wzór wypełnionej deklaracji od 1 lipca 2020 r. - 2 osoby bez kompostownika -> kliknij aby pobrać w formacie PDF
- przykładowy wzór wypełnionej deklaracji od 1 lipca 2020 r. - 2 osoby z kompostownikiem -> kliknij aby pobrać w formacie PDF

- druk deklaracji aktywny od 1 kwietnia 2020 r. do 10 lipca 2020 r. (obowiązujący do 30 czerwca 2020) (nowy druk deklaracji) -> kliknij aby pobrać w formacie PDF
- druk deklaracji aktywny od 1 kwietnia 2020 r. do 10 lipca 2020 r. (obowiązujący do 30 czerwca 2020) (nowy druk deklaracji) -> kliknij aby pobrać w formacie DOC

Deklarację składa się w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 Biuro Obsługi Mieszkańców - parter.


W okresie epidemii korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub pierwszą deklarację należy składać:

 • drogą pocztową na adres Urzędu
 • w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Składany drogą elektroniczną dokument należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
 • za pośrednictwem urn wystawionych w wybranych szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek, w godzinach 7.30-14.00
 • za pośrednictwem urny wystawionej w holu Urzędu Miasta Włocławek na Zielonym Rynku, w godzinach: 7:30-14:00

Szczegółową informację, w tym wykaz szkół zawiera komunikat w sprawie zmian w gospodarce odpadami komunalnym:

www.zbierajselektywnie.pl/komunikat


UWAGA! DEKLARACJĘ SKŁADA TYLKO I WYŁĄCZNIE:

 • WŁAŚCICIEL/WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI LUB
 • UŻYTKOWNIK WIECZYSTY LUB
 • JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU LUB
 • INNE PODMIOTY WŁADAJĄCE NIERUCHOMOŚCIĄ

Deklarację składa się w terminach określonych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obecnie deklaracje należy składać w ciągu 10 dni od:

 • zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
 • chwili powstania na danej nieruchomości odpadów
 • chwili zmiany ilości osób zamieszkałych
 • zmiany wysokości ustalonych stawek

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości deklaruje, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja nie jest prowadzone żadne gospodarstwo domowe, składa dodatkowo oświadczenie potwierdzające ten stan.

Tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 • format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC, ODT, PDF, XML
 • deklaracja jest przesyłana z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL)
 • deklaracja jest opatrywana:

- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) albo

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

INSTRUKCJE SKŁADANIA DEKLARACJI:

- sposób numer 1
- sposób numer 2
- sposób numer 3

ZALOGUJ SIĘ W ePUAP


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem - Prezydentem Miasta Włocławek może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nr telefonu: (54) 414 40 00, nr fax: (54) 411 36 00 lub pisemnie na adres siedziby:
Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Z inspektorem może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nr telefonu: (54) 414 42 69 lub pisemnie na adres administratora danych.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
- realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz administratora
PODSTAWA PRAWNA Dane przetwarzane są:
- na podstawie obowiązujących przepisów prawa
- na podstawie zawartych umów
- na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane w zakresie i celu określonym w treści zgody
ODBIORCY DANYCH Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. Urząd Skarbowy, Archiwum Państwowe, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Włocławek przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Włocławek.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Nie dotyczy.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do realizacji celu w jakim były przetwarzane.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
INFORMACJA O AUTOMATYCZNYM PRZETWARZANIU DANYCH Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane, tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jej preferencji i cech.